Protestmanif

Gudden Mëtteg all zesummen,

Fir den 29.04.24 ass ab 17 :30 ee Protestpiquet am Park Hotel Alvisse zu Dummeldeng virgesinn.

Mir, d’APCE wëllen den Zesummenhalt mat der CGFP an deenen aneren Ënnerorganisationene kloer weisen,

an dofir brauche mir Dech! Komm och du den Owend op Dummeldeng a beweis mat eis zesummen datt mir

staark sinn.

Merci am Viraus 

De Kommitee vun der APCE